Nori & Ameet

Arpana & Omid

Megha & Chetan

Shru & Mone

Karina & Akshay

7 1 4 - 2 7 1 - 5 2 7 4

Payal & Sahil